3.Kompanie
10. August 2018
15. September 2018
04. Januar 2019