3.Kompanie
09. August 2019
14. September 2019
11. Januar 2020